Wiktionary:Mga kasalukuyang pangyayari

Mula Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Mga Kasalukuyang Pangyayari

Kung sa katukuya'ng gamit ng kataga'ng kasalukuyang pangyayari ay katumbas-maipakakahulugan ang kasalina'ng literal nito sa Ingles bilang current events, ang gayo'ng gamit ay maaaring makapaglinaw-katuturan bilang alin man sa mga panlipuna'ng kaganapan na nakapag-iiwan ng pangmalawaka'ng implikasyon na masidhi'ng nakalilikha ng pangkamalaya'ng kakintalan at magkakaugnay is karanaasa'ng panlalawigan, pambansa o sa higit-pangmalawaka'ng kasaklawan, pandaigdigan.

Sa pamamagitan ng pagtutukoy sa mga pangyayari'ng may ganoo'ng katangian, natuturingan sa pangunguna ng mga tagapasimuno ng panlipuna'ng pananaw o opinion leaders gaya ng mga pinuno ng pamahalaan o mga kasapi ng kalipuna'ng propesyunal lalo na sa larangan ng pagbabalita, ang partikular na kapanahunan sa isa'ng tukoy ng tuldok-panahon. Dapat ding kilalanin na ang katukuyan o pagpili ng isa'ng partikular na pangyayari mula at batay sa hanay ng marami'ng iba pang kasabay na mga pangyayari ay kadalasang hindi sadya o pinagpaplanuhan. Ang pagsasatala ng pili'ng kaganapan sa mga pahina ng kasaysayan ay likas at normal na katugunan sa hinihingi ng pagkakataon at mga kalagaya'ng umiiral. Malinaw na halimbawa ay ang mga kaganapa'ng nagkakabit sa kanila'ng karaniwa'ng nagigi'ng bansag-katawagan ang eksakto'ng punto o tuldok kapanahunan ng kanila'ng naging kaganapan gaya ng 1986 EDSA Revolution halimbawa. Sa payak na paglalarawan; pananda o tanda'ng pangkapanahunan.

Tatlo'ng Elemento ng Kasalukuya'ng Kaganapan

Kangayonan + Kalookan = Kapangyarihan

KaNGAYONnan

Ang kaganapan sa kasalokuya'ng panahon alinsabay sa magkakasalo'ng kamallayan at karannasan.

KaLOOKan

Ang katukuyan ng depinito'ng lugar at espasyo bilang entablado na siyang nagbigay daan upang maganap ang karanasan.

KaPANGYARIhan

Ipinagbunsod ng kaukula'ng unlapi, ang salita'ng "kapangyarihan" ay halaw sa ugat na "pangyayari".

Buod-Kaisipan

Ang "kasalukuya'ng pangyayari" o ang current events (the CURRENCY of event; other form; CURRENCY of collective social experience;), ay ang kaGANAPan (pagiging "ganap"; pagkakaganap) ng kamalayan sa antas ng karanasan sa tiyak na kapanahonan (pagkakanasasapanahon)ng pagkakangayon sa tukoy na luklukaan ng look ng kalugaraan (pagkanasasalugar; nasa lugar.

--F.Oreas