Usapang kategorya:Mga pangngalang Tagalog

Mula sa Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

MASIDHI'NG PANAWAGAN PARA SA PAGWAWASTO

ANG WASTO'NG ALPABETO NG WIKA

Punahin ang kasunod na paulo sa ilalim ng pamagat ng artikulo -- Alpabeto.

Sa agara'ng tingin (liban nalang marahil kung banyaga at hindi Filipino ang titingin), agad mapupuna'ng hindi alpabeto ng alin man sa mga wika'ng Tagalog o Filipino ang doo'y nakasaad na alpabeto. Sa alpabeto'ng Filipino, ang mga titik ng "Ng" at "n" (enye) ay dapat na kabilang. Kung sasabihin naman na ito ay alpabeto ng wikang Tagalog; ang Abakada, ganoon pari'ng kulang ito ng titik na "Ng" at hindi dapat doon nabibilang ang mga titik na tulad ng "C", "F", o "Z".

Sa gayo'ng pagkakamali sa elektroniko'ng pahina na tulad nito'ng WIKTIONARYO na nagpapakilala bila'ng TALASALITAAN ng wika'ng Tagalog, hindi man ng Filipino, wari'y napakawala'ng integridad ng kapagkakapatnugot ng dito'y tinutukoy na pahina.

Kung ang mismo'ng alpabeto ng wika ay hindi magagawa'ng ilahad ng matuwid at tama, ipagpaumanhin ngunit bila'ng FILIPINO ay tuwiran kong ipahahayag dito na WALA'NG KARAPATAN ang mga pahina ng WIKTIONARY upa'ng katawanin ng may otoridad ang pananalathala ng mga kaisipa'ng may kinalaman sa pagbibigay katuturan at pakahulugan ng mga salita ng Wika ng aking Lahi.

Sa nabanggit, maliban nalang kung gagawin ang maagap na pagwawasto na may kalakip na paghingi ng tuwira'ng paumanhin, ang puna'ng ito ay ay magsisilbi'ng panawagan sa pangkalahatta'ng gumagamit ng elektronikong teknolohiya sa internet na huwag tangkilikin, lalo pa't kilalanin, ang ano mang nasusulat na pamamatnugot ng mga pahina ng WIKTIONARY na may kinalaman alin man sa mga wika'ng Tagalog o Filipino.

Sa mungkahi, aasahan ko'ng kikilalanin ng "key developers" ng WIKTIONARY ang aking pagiging FILIPINO sa paghingi ko'ng igalang ng pamamatnugot nito ang kawastuhan ng alpabeto ng aking wika'ng katutubo bilang ang basiko'ng elemento ng bawat naming kataga at termino.

Maganda'ng araw po!

ScriptOriumTerminus (makipag-usap) 08:32, 26 Mayo 2018 (UTC)

PANGKALAHATA'NG PUNA AT KAUKULANG MUNGKAHI NG PAGWAWASTO

PASUBALI

Buong galang na isinusumite ang kasalukuyang kritikal na komentaryo patungkol sa kasalukuyang pahina at mga katulad na arikulo. Bunsod ng mga sumusunod na diskurso, tinatawagan ang Tagapamatnugot nito sampu ng mga katulad na pahina at mga artikulong may kaugnay na paksa at paraan na konstruksiyon ng umiiral na pamagat ng mga ito. Tuwirang mungkahi ng kasulatang ito ang agaran at pangkalahatang KAPATAWARAN alinsunod ng dito'y tinutukoy na mga mungkahing koreksiyon o pagwawasto. Sakali'ng tanggihan kaya'y tutulan, hiling sa kanila'ng isulat ang kanilang kadahilanan at iparating sa Taga-ambag na ito at pipiliting yaon ay panimbangan batay sa umiiral na mga alituntuning pangkawastuhan.

Habang totoo na kinikilala ng mga pahina ng Wicktionary ang kalayaang mag-ambag ng may-kinalaman at katulad na pamamaksa, mangyaring maipahatid sa kanila ang pundamental na pangkalahatang alituntunin na ang bawat kalayaan at maituturing lamang na makabuluhan hanggat ang pagkilala nito ay may kaakibat at katulad na pagkilala sa mga kaukulan nito'ng responsibilidad at obligasyon. Sa nabanggit, hayaang bigyang diin na obligasyon ng bawat taga-ambag lalo pa't ng mga Tagapamatnugot na panatilihin ang antas ng kawastuhan sa bawat nilalaman dito'ng panulat.

Hinihiling ang kanila'ng matalinong pakiki-isa at dagliang pagtugon.

Expressio Unius Est Exclusio Alterius

Sa sali'ng English, ito ay nangangahulugang The mention of one thing implies the exclusion of another."

Ang prinsipyong ito ay hango sa pag-aaral ng batas na may katulad na pagkilala sa larangan ng Pilosopiya partikular ng Lohika. Gayundin, hindi man sa mismo nitong anyo at kung ibabatay sa batid na umiiral ng mga alituntunin, sasabihin dito'ng ang nasabing prinsipyo ay gayon ding tanggap at kinikilala ng halos lahat ng mga sangay ng pag-aaral lalo pa't ng siyensiya at matimatika.

Kategorya:Mga panggalang Tagalog

PUNTO: ANG PAMAGAT AY NAGSASAAD NG PANGKALAHATANG KAISIPAN NA HINDI ALINSUNOD SA WASTO AT KATANGGAP-TANGGAP NA KALAGAYAN.

KALAGAYA'NG TOTOO: Liban sa iila'ng nakatala'ng nilalaman ng natura'ng artikulo na masasabing napakaliit na bilang lamang, napakarami pang mga salitang Tagalog na mabibilang bilang panggalan.

MALING IMPLIKASYON: Nalilimitahan ng limitadong bokabularyo ang pag-unlad ng wikang Tagalog.

TUMPAK NA KALAGAYAN: Tandaan, sa nakababatid at sa totoong gumagamit ng naturang wika, ang TAGALOG ay higit mayaman sa ano mang wika maging PILIPINO o FILIPINO. Tandaan na ito ang bataya'ng wika ng kapwa tinukuoy na mga kabunsuran, di man kasangahan, na mga wika.

PAGTALAKAY: Sa konstruksyong gamit sa pamagat bilang "MGA PANGNGALANG TAGALOG", malinaw nitong isinasaad sa antas na masasabing halos nasa anyong literal na ang nakapaloob na nilalaman ng pamagat ay:

  • ANG MGA PANGGALANG TAGALOG
  • ANG EKSLUSIBONG KATALAAN NG MGA PANGGALANG TAGALOG

Walang pakikipagtalo'ng totoo at wasto ang unang impikasyon ngunit hindi ganoon ang huli. Sa gayong anyo ng pamagat, nabubuo ang kaisipan na LIBAN SA MGA NAKATALA SA NILALAMAN NG ARTIKULO AY WALA NANG IBA PANG SALITA O KATAGA ANG NABIBILANG SA BOKABULARYO NG WIKANG TAGALOG. Sa kanilang kaalaman, ang gayong konteksto ng pamumungkahi ay may tuwirang sikolohikal na epekto lalo na sa mga mambabasang ang kaalaman sa larangan ng teknikal na panulatan ay hindi kasing lawak ng sa mga may-kinalaman sa pamamatnugot ng mga ito.

Kaya nga't bunsod ng nabanggit at dahil na rin upang hindi na higit pang magtunog mapanakit, hayaang ilahad ang personal na paninimbang at pananaw sa gayo'ng implikasyon, sa pagsasabi'ng "Whether a matter or mistake or otherwise instigated by malicious intent, the contextual implication in the preferred construction is GRAVELY OFFENSIVE to the Tagalog tongue hence, the foregoing DEMAND (not alone request) for immediate correction in accordance with the foregoing suggestions."

At dahil nga ang kaisipang ipinangangahulugan ng konstruksiyon ay hindi lamang taliwas bagkus ay malayo sa katutuhanang kalagayan ng Wikang Tagalog kung kayat ipinararating sa mga kinauukulan ang kasalukuyang sulating kritikal. Buong galang, umaasa ang dito'y nagmumungkahi na ito sa magalang na makasusumpong ng agaran at matalinong pagtugon alinsunod sa katalakayang binigyang diin ngayon dito. Kaakibat ng parating ay ang tuwirang babala sa maaaring pamamataw ng kaukulang pananagutan. Mangyaring piliin nawa ng mga may kinalaman ang una.

MUNGKAHI NG PAGWAWASTO[baguhin]

Sa halip na "KATEGORYA:Mga pangalang Tagalog", iminumungkahi dito sa halip ang sumusunod na pagwawasto:

1. KATEGORYA: Mga Halimbawa ng mga Pangalang Tagalog

2. KATEGORYA: Mga Salita'ng Nabibilang sa Tala ng mga Pangala'ng Tagalog

PANGWAKAS[baguhin]

Aasahan ng Tagapagmungkahing ito ay agarang tugon.

NOTE[baguhin]

Comparatively, there are several subheadings in the foregoing review. Them all classified under level-2 outline or Heading 2. Observe however that the application with regards which among these heading entries allow direct editing. An application can only be correct if it should be consistent otherwise, selective application implies possible failure to achieve intended uniformity of output. Please consider, otherwise, this page has a big problem on the system level.

OTHER EDITING CONCERNS[baguhin]

May not as significant as the above, please consider the observation that the title does not comply with the grammatical correctness as regards sytax. Note that all punctuation marks necessarily followed by space. Such is not the case with the pages of Wikipedia. I hope to note that automation and convenience-by-facility despite equally a significant consideration should not suffice as to compromise grammatical correctness given the nature of the content of these pages. Giving preference as prioty the importance of interoperability of technical architecture over the importance of grammar relative the controlling language simply defeats the editorial purposes. Unless of course, there is some subliminal purpose behind the public dissemination of these pages. The existing correctness in the rules of grammar should not be dragged as would result to unreasonable tolerance tantamount of violative, if not offensive, editorial compliance.

Too, please consider the manner "panggalan" is printed in the title being all in lower case. Note that belong to a Title as title reads "Mga pangalang Tagalog". The correct form of writing a title should consistently be in "Initial Caps" where all first letters written in upper case. Unless there is a clear cut justification that does not offend existing syntactical rules, Wiktionary Pages is hereby notified of both necesssity and urgency for correction.